Pembina, Pengurus dan Pengajar

Ustadz H. Ir. M. Munir Muchtar

View Detail

Ustadz Drs. Junaidi Hasyim

View Detail

Ustadz Ahmad Salimin Dani, Lc, MA

View Detail

Ustadz Dr. Ahmad Annuri , MA

View Detail

Ustadz Farid Ahmad Okbah, MA

View Detail

Ustadz Oman Suratman, Lc

View Detail

Ustadz Muhammad Subhan, S.Pd.I

View Detail

Ustadz Hendrawan Z, S.Pd.I, Lc

View Detail

Ustadz Mujib Khotibul Umami, S.Pd, Lc

View Detail

Ustadz Agus Tanimoto

View Detail

Ustadz Iman Susanto, S.Pd.I

View Detail

Ustadz Indzaka Amrul Khak, SE.

View Detail

Ustadz Krisdiyanto, S.Pd.I

View Detail

Ustadz Nurul Ghozi, S.Ud

View Detail

Ustadz Rudiyanto, S.Pd.I

View Detail

Ustadz Wira Saputra

View Detail

Ustadz H. Ir. M. Munir Muchtar

  
NIP : 19610427
Jabatan Struktural : Pembina
Jabatan Fungsional :
Email :

Ustadz Drs. Junaidi Hasyim

  
NIP : 320659826
Jabatan Struktural : Pembina
Jabatan Fungsional :
Email :

Ustadz Ahmad Salimin Dani, Lc, MA

  
NIP : 1467939
Jabatan Struktural : Pembina
Jabatan Fungsional :
Email :

Ustadz Dr. Ahmad Annuri , MA

  
NIP : 235983
Jabatan Struktural : Penasehat
Jabatan Fungsional :
Email :

Ustadz Farid Ahmad Okbah, MA

  
NIP : 5326116
Jabatan Struktural : Penasehat
Jabatan Fungsional :
Email :

Ustadz Oman Suratman, Lc

  
NIP : 93476284
Jabatan Struktural : Penasehat
Jabatan Fungsional :
Email :

Ustadz Muhammad Subhan, S.Pd.I

  
NIP : 529857
Jabatan Struktural : Kepala Sekolah
Jabatan Fungsional :
Email :

Ustadz Hendrawan Z, S.Pd.I, Lc

  
NIP : 2536013
Jabatan Struktural : KA KURIKULUM DINIAH
Jabatan Fungsional : GURU AQIDAH AKHLAK, SKI, B. ARAB KELAS VII
Email :

Ustadz Mujib Khotibul Umami, S.Pd, Lc

  
NIP : 2366007
Jabatan Struktural : Bidang Kurikulum
Jabatan Fungsional : GURU MATEMATIKA & IPA
Email :

Ustadz Agus Tanimoto

  
Jabatan Struktural : Guru
Jabatan Fungsional : Ekskul Kempo
Email :

Ustadz Iman Susanto, S.Pd.I

  
Jabatan Struktural : KA TATA USAHA
Jabatan Fungsional : Guru TIK
Email :

Ustadz Indzaka Amrul Khak, SE.

  
NIP : 94873
Jabatan Struktural : Guru
Jabatan Fungsional : Guru Bahasa Inggris
Email :

Ustadz Krisdiyanto, S.Pd.I

  
Jabatan Struktural : Musrif Tahfizh
Jabatan Fungsional : Musrfi Tahfizh
Email :

Ustadz Nurul Ghozi, S.Ud

  
Jabatan Struktural : KA KURIKULUM TAHFIZH & KEPALA PONDOK
Jabatan Fungsional : GURU TAJWID, TAHSIN & TAHFIZH
Email :

Ustadz Rudiyanto, S.Pd.I

  
Jabatan Struktural : Guru
Jabatan Fungsional : GURU TAHFIZH
Email :

Ustadz Wira Saputra

  
Jabatan Struktural : HUMAS
Jabatan Fungsional : Guru B. Sunda & Operator Sekolah
Email : wira.saputra76@gmail.com